Pagina uitprinten Pagina mailen


Privacyverklaring

 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten afdeling Overijssel (VNGO) hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.


Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. VNGO houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
- In het Register van Verwerkingen bijhouden wat er met persoonsgegevens wordt gedaan;
- Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
- Verwerking van persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze nodig zijn;
- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van persoonsgegevens gewaarborgd is;
- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
- Op de hoogte zijn van de rechten omtrent persoonsgegevens en wij deze respecteren.

Als VNGO zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Als u na het doornemen van ons Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens.


Vereniging Nederlandse Gemeenten afdeling Overijssel
Postbus 140
8100 AC Raalte
tel. 0572 – 347722
vngoverijssel@raalte.nl