Pagina uitprinten Pagina mailen

 

Bestuurlijke vertegenwoordiging
  

 

Vertegenwoordiging in bestuur en commissies VNG

Overijsselse gemeentebestuurders en volksvertegenwoordigers zijn actief in het bestuur, één van de negen beleidscommissies, het College voor Arbeidszaken en het College van Dienstverleningszaken van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Overijssel is in alle commissies met minimaal één persoon vertegenwoordigd.
 
Het VNG Overijssel bestuur is pro-actief, daadkrachtig en omarmt van harte het VNG adagium ‘iedere provincie is vertegenwoordigd in iedere commissie’. Een waardevol streven mede gelet op de manier waarop Nederlandse gemeenten met elkaar de VNG netwerkorganisatie vorm, inhoud, inkleuring en kracht geven. 
Een actueel overzicht van vertegenwoordigers in VNG commissies vindt u hier
 
 

Vertegenwoordiging in provinciale overlegorganen

Op verschillende beleidsterreinen hebben Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten commissies, stuurgroepen en/of werkgroepen ingesteld. Deze dienen veelal als klankbordgroep of adviesraad voor standpuntbepaling op verschillende beleidsterreinen. 
 
In Overijssel is eveneens een aantal instellingen en organisaties actief waarin één of meerdere  Overijsselse bestuurders, namens VNG Overijssel, participeren. Door actieve vertegenwoordiging in deze overlegorganen wordt mede richting gegeven aan beleidsvormende processen.