Pagina uitprinten Pagina mailen

 

Bestuurlijke vertegenwoordiging

  

Vertegenwoordiging in bestuur en commissies VNG

Overijsselse gemeentebestuurders zijn actief in het bestuur, landelijke beleidscommissies en het College voor Arbeidszaken van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Overijssel is in alle commissies met minimaal één persoon vertegenwoordigd.
Een krachtige Overijsselse vertegenwoordiging in de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zorgt ervoor, dat onze gemeenten daar, maar ook in de gesprekken met de verschillende bewindspersonen in Den Haag, goed worden vertegenwoordigd.


 

Vertegenwoordiging in provinciale overlegorganen

Op verschillende beleidsterreinen hebben Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten commissies, stuurgroepen en/of werkgroepen ingesteld. Deze dienen veelal als klankbordgroep voor de standpuntbepaling die in de beleidssectoren wordt voorbereid. In een aantal van deze groepen wordt de VNG Overijssel zowel bestuurlijk als ambtelijk vertegenwoordigd.

In Overijssel is eveneens een aantal instellingen dan wel organisaties actief waarin een vertegenwoordiger namens de VNG Overijssel zitting heeft. Door vertegenwoordiging in deze overlegorganen kan mede richting worden gegeven aan beleidsvormende processen.