Pagina uitprinten Pagina mailen

 

Bestuur VNG Overijssel


De VNG afdeling Overijssel kent een algemeen en een dagelijks bestuur.

Het bestuur vergadert ongeveer vier keer per jaar en is belast met het besturen van van de vereniging behoudens de beperkingen volgens de statuten. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van tenminste zeven personen. Tot bestuurslid zijn benoembaar de burgemeesters, wethouders, secretarissen, raadsleden en griffiers van de Overijsselse gemeenten met dien verstande dat iedere gemeente door één persoon in het bestuur vertegenwoordigd mag zijn. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, secretaris en een penningmeester aan.


Minimaal één keer per jaar wordt er een algemene ledenvergadering gehouden. Deze algemene ledenvergadering maakte in de afgelopen jaren integraal onderdeel uit van de Overijsselse Bestuurdersdag.