Pagina uitprinten Pagina mailen

 

Platform Ruimtelijk Domein


De rol en de werkwijze van het bestuurlijk platform Ruimtelijk Domein is afgeleid van de taken van de afdeling. Het platform is adviserend aan en ondersteunend voor de bestuurlijke activiteiten van de VNG afdeling Overijssel.
Het voorzitterschap van het platform is in handen van Douwe Prinsse (wethouder Hardenberg).
Naast de voorzitter is namens de VNG Overijssel actief de contactfunctionaris RD. Deze ambtelijk inhoudsdeskundige en linking pin tussen voorzitter en adviseur bestuur is Mark van de Sluis (Hardenberg).
De adviseur / ambtelijk secretaris van het bestuur fungeert als schakel tussen bestuur & platform.
 

Informatie halen en brengen zijn de sleutelwoorden voor de functie van het platform. Elkaar ontmoeten, ervaringen uitwisselen, ontwikkelingen signaleren, gemeenten attenderen op die ontwikkelen en initiatieven nemen over de manier waarop de gemeentelijke belangen het beste gediend kunnen worden. Niet de zaken van de individuele gemeenten overnemen, maar elkaar wijzen op de mogelijkheden, discussies en kortsluiten of gezamenlijke actie mogelijk een groter effect kan hebben.
 

Het platform is in hoge mate zelfsturend bij het uitvoeren van activiteiten. Binnen de gegeven rol van het platform worden de activiteiten bepaald door:
1. verzoeken en initiatieven vanuit bestuur VNG afdeling Overijssel;
2. verenigingsactiviteiten (landelijke agenda VNG);
3. verzoeken om samenwerking vanuit de provincie Overijssel;
4. overige verzoeken om medewerking.
 

Elke gemeente is in dit overlegorgaan vertegenwoordigd.
Afhankelijk van de agenda schuiven regelmatig externe partners (bijvoorbeeld leden van het college van Gedeputeerde Staten van Overijssel, landelijke VNG, Het Oversticht & Waterschap) aan.

 

De vergaderdata van het Platform Ruimtelijk Domein vindt u hier